Jdi na obsah Jdi na menu
 


250 cvičení pro hráče squashe

25. 1. 2007

Úvod
(01) Je lépe cvičit důkladně 40-60 minut než "odchodit" dvě hodiny.
(02) Se zlepšující se přesností hráčových úderů by se měl zmenšovat prostor do kterého se hráč strefuje při dopadu míčku.
(03) Přesnost a důslednost při pohybu hráče je důležitá pro efektivitu cvičení.
(04) Při pohybových a úderových cvičeních se hráči snaží odehrát všechny míčky, pokud není stanoveno jinak.
(05) Pokud cvičení obsahuje sudý počet úderů, každý z hráčů pokaždé odehraje stejný počet úderů, pokud je počet lichý, počet úderů každého hráče je různý.
(06) Cvičení by měla být prováděna na standardním kurtu. Složitost cvičení je možno zvětšit zvýšením rychlosti provádění jednotlivých cviků.
(07) Po předem určeném počtu úderů nebo po určitém čase si cvičící hráči promění své pozice a úkoly.
(08) Všechna cvičení by měla být prováděna na forhendové i bekhendové straně.
(09) Kde je to vhodné, cvičení by mělo být bodováno a to americkým systémem, kde je bodována každá výměna. Cvičení tím bude více stimulující.
(10) Tam, kde je to vhodné, cvičení by mělo být časově omezeno.
(11) Tam, kde se cvičí v páru a je nutno vystřídat více než dvě osoby, je dobré použít bodování do malého počtu bodů. Hráč, který v tomto bodování prohraje je vystřídán dalším hráčem. Alternativně je vystřídán hráč, který první udělá chybu. Každý z hráčů si počítá svoje osobní skóre a vyhraje ten, který dosáhne předem stanoveného počtu bodů.
(12) Mělo by být zabezpečeno, aby počet úderů a množství pohybu bylo pro všechny trénované stejné. Je to nutné pro stejnou trénovanost všech hráčů a pro jejich stejnou jistotu úderu.
(13) V publikaci jsou popsána jednotlivá cvičení a údery, které jsou k těmto cvičením nutné, není zde popsána technika jednotlivých úderů.
(14) Většina postupů může být rozšířena o další údery, které se mohou objevit v zápase.
(15) V některých cvičeních jeden hráč odpaluje míček stále z jednoho místa, zatímco druhý se musí před odehráním úderu pohybovat. V ostatních případech mají oba hráči stejnou funkci.
(16) Cvičení jsou popsaná pro hráče hrající pravou rukou.

Podání

Základní poznámky
(a) Při podání lobem musí míček strefit přední stěnu tak vysoko, aby dopadl těsně k boční stěně kurtu co nejblíže k zadní stěně.
(b) Při prudkém podání musí míček strefit přední stěnu kurtu co nejblíže k čáře podání tak, aby míček letěl co nejníže, strefil boční stěnu těsně za podávacím čtvercem. Podání může být provedeno i tak, že po odrazu od čelní stěny míří přímo na protivníka nebo blízko dělící čáry kurtu.

Cvičení jednotlivce
1. Deset podání lobem z každé podávací strany, s dopadem míčku do zadní části kurtu.
2. Deset prudkých podání z každé podávací strany, s dopadem míčku co nejblíže boční stěny, dělící čáry a zadní čtvrtiny kurtu.

Cvičení ve dvojici
3. Podání může sloužit jako začátek pro nácvik dalších úderů.
4. Lze podávat na body jako forma soutěže se spoluhráčem.
Hráči podávají do zadní čtvrtiny kurtu.
Podání do zadní čtvrtiny kurtu těsně za konec podávacího čtverce je za dva body.
Podání do zadní čtvrtiny kurtu těsně za konec podávacího čtverce těsně k boční stěně je za tři body.

Cvičení ve trojici
5. Stejně jak je uvedeno pod bodem č. 4 tak, že třetí hráč je uprostřed kurtu a pokouší se chytit míček.
Jak se počítají body:
Když byl míček chycen, podávající nemá žádný bod.
Míček byl zastaven, ale nebyl chycen, jeden bod.
Pokud hráč, který chytá míčky stoupne za krátkou čáru, tři body.

Údery

Přímé údery

Základní poznámky
(a) Míček by měl být odpálen tak, aby letěl co nejblíže k boční stěně.
(b) První odraz by měl být kolem zadní části podávacího čtverce v závislosti na typu úderu, rychlosti míčku a kurtu.
(c) Druhý odraz by měl být co nejblíže zadní stěně.
(d) Míček by měl letět co nejblíže u boční stěny a dopadnout v zadní části podávacího čtverce.
(e) Míček by neměl být odpálen na přední stěnu blízko rohu s boční stěnou, aby se neodrazil od boční stěny moc brzy.

Cvičení přímých úderů pro jednotlivce
6. Nepřerušované opakované údery hrané tak, aby míček opadal do zadní části podávacího čtverce kurtu nebo tak, aby míček létal co nejblíže u boční stěny ebo půlící čáry. Pro zpřesnění úderu je možno zmenšovat prostor, kam má míček dopadat.
7. Cvičení úderů dopadajících za servisní čtverec.
8. Údery. které se odrážejí střídavě nad a pod čárou podání.
9. Údery dopadající dopředu a dozadu pro procvičení pohybu hráče vpřed a vzad
10. Údery, které se nejprve odráží od zadní stěny a potom od podlahy.
11. Opakování sekvence tří dlouhých míčků a jednoho krátkého.
12. Opakování jednoho nízkého prudkého úderu a jednoho vysokého vybrání tohoto prudkého úderu.
13. Hrát jeden jednoduchý krátký úder, po odrazu jeden dlouhý s dopadem do předem označeného místa. Jako skóre se počítají míčky, které dopadly do označeného prostoru.

Cvičení přímých úderů v páru
14. A odehraje zezadu přímý úder, B, který stojí na T odehraje míček tak, aby A mohl úder opět opakovat.
15. A odehraje zezadu úder napříč kurtem, B, který stojí na T odehraje míček tak, aby A mohl úder opět opakovat.
16. A odehraje zezadu úder střídavě forhendem a bekhendem boasty, B, který stojí na T odehraje míček tak, aby A mohl úder opět opakovat.
17. A odehraje zezadu úder napříč kurtem tak, aby byla různá vzdálenost dopadu míčku od přední stěny. B střídá forhendové a bekhendové údery.
18. A hraje jakékoli údery ze zadní pozice kurtu, B vrací přímé údery.
19. A hraje boasty odzadu, B hraje přímé údery nebo údery na opačnou stranu kurtu. B vyhraje výměnu, pokud A udělá při odehrání chybu nebo neodehraje.
20. Cvičení se začíná podáním nebo přímým úderem. Oba hráči odehrávají své údery tak, aby dopadly do předem stanoveného prostoru. Každý hráč se po odehraném úderu přemístí na T. Délka výměny je max. 50 úderů.
21. Stejné cvičení jako u předcházejícího bodu, pouze se boduje do 15 bodů. Protihráč docílí bodu, pokud oponent musí odehrát o stěnu nebo hráč odehraje mimo kurt nebo mimo stanovenou oblast, kam by měl míček dopadat. Hraje se vždy pouze na jedné straně kurtu.
22. Cvičení se začíná podáním nebo přímým úderem. Výměna se hraje u boční zdi tak, aby protihráč musel odehrávat krátké i dlouhé míče.
23. Cvičení stejné jako cvičení 22. Hraje se na body do 15. Kritériem pro bodování je strefovat se do předem stanoveného prostoru, nejprve na šířku poloviny kurtu, potom na šířku podávacího čtverce, potom i do menšího prostoru.
24. Cvičení se začíná podáním nebo přímým úderem. Potom hráči odehrají několik přímých úderů, potom se boastem dostanou na opačnou stranu kurtu a opět odehrají několik výměn.
25. Cvičení se začíná podáním nebo přímým úderem. Výměny se hrají u boční stěny kurtu, potom jeden hráč zahraje náhodně boast a pokračují dále ve výměnách na opačné straně kurtu. Potom zahrají opět boast atd.
26. Cvičení se začíná podáním nebo přímým úderem, potom se zahraje jeden nebo dva přímé údery, potom úder napříč kurtem, jeden nebo dva přímé údery, atd.
27. Stejně jako cvičení 26, pouze příčný úder je zahrán nahodile.
28. Hráč A hraje dlouhé nebo krátké údery, hráč B přímé údery.
29. A hraje boasty, B přímé údery. Bod se započítává, pokud se při přímém úderu míček odrazí od boční stěny před čarou podání.
30. A hraje úder napříč kurtem nebo podání, B zahraje přímý úder, následně A zahraje přímý úder, B zahraje boast. Tato výměna se dále opakuje.
31. Stejné cvičení jako pod bodem 30 s tím rozdílem, že se nezačíná přímým úderem, ale boastem.
32. A začne úderem napříč kurtem nebo podáním, B zahraje přímý úder, A zahraje boast, B odehraje napříč kurtem. Tato výměna se dále opakuje.
33. Stejné cvičení jako bod 32 s tím, že po úderu napříč kurtem se odehraje boast.
34. A začne přímým úderem nebo podáním, B zahraje boast, A vrátí padáčkem, B zahraje přímý úder, A zahraje přímý úder, B boast atd.
35. Stejné cvičení jako bod 34 s tím, že se začíná boastem.
36. A začne přímým úderem nebo podáním, B zahraje boast, A vrátí padáčkem, B zahraje přímý úder, A zahraje boast atd.
37. Stejné cvičení jako bod 36, s tím, že se hrají přímé údery nebo údery napříč kurtem.
38. Hráč A hraje přímé údery nebo údery napříč kurtem, B hraje boasty nebo přímé údery.
39. A zahraje jakýkoli úder ze zadního rohu kurtu, B vrací míček buď přímým úderem nebo úderem napříč kurtu.
40. A podává nebo zahraje přímý úder, B zahraje boast, A vrátí padáčkem, B zahraje padáček, A zahraje přímý úder, B boast, atd.
41. A podává nebo zahraje přímý úder, B zahraje boast, A zahraje padáček, B zahraje padáček, A zahraje přímý úder nebo úder napříč kurtem, B zahraje boast atd.
42. A zahraje boast, B zahraje padáček, doběhne svůj vlastní míč a odehraje přímo, A zahraje boast atd.
43. A podá nebo zahraje úder napříč kurtem, B zahraje přímý úder, který doběhne a zahraje boast, A zahraje úder napříč kurtem.

Cvičení přímých úderů ve trojici
44. A stojící na T hraje přímé údery, B a C odehrávají míčky zezadu tak, aby se A musel pohybovat co nejrychleji ze strany na stranu. Buď se počítá počet úderů, které dopadly za servisní čáru za tři minuty nebo cvičení končí po 100 zásazích předem stanoveného prostoru. Popřípadě lze ukončit cvičení po třech chybných úderech.
45. Tři nebo více hráčů se periodicky mění. Změny pozice probíhají tak, že hráč odehraje přímý úder tak, aby dopadl do podávacího čtverce, potom se přesune na T a nakonec se zařadí na konec fronty. Počítá se nejdelší výměna nebo hráč opouští hru po ztrátě tří životů.
46. A, který stojí na T odehrává přímé údery, B a C se střídají v odehrávání míčků. B posílá přímé údery zezadu, C přímé údery z přední pozice. Po odehrání jedné takovéto výměny si B a C vymění pozice.
47. A stojí na T a hraje přímé dlouhé údery. B a C odehrávají odzadu buď přímé údery nebo údery napříč kurtu.
48. B zahraje přímý úder tak aby se vracel obloukem, A zahraje volej, C zahraje přímý úder pro A.. Potom si B a C vymění úlohy.

Přímé údery - kondiční cvičení
49. Jeden hráč může hrát pouze přímé údery, dlouhé, krátké, pomalé nebo rychlé, boasty hraje pouze když je to nezbytné.
50. Jeden hráč hraje přímé dlouhé údery. Ztrácí bod,pokud se míček odrazí před čárou podání nebo na špatné straně kurtu. Pro trénování přesnosti lze dopad míčku omezit na podávací čtverec.
51. Jeden hráč hraje pouze přímé údery.
52. Hráč hraje dlouhé, přímé údery nebo údery napříč kurtem.
53. Dva hráči hrají přímé údery na své straně kurtu.

Údery napříč kurtu

Cvičení úderů napříč kurtu pro jednotlivce
54. Hráč zahraje jeden lehký úder, dále provede úder napříč kurtem tak, že míček skončí v zadní části kurtu v opačném rohu.
55. Dva přímé údery, potom jeden úder napříč kurtem tak, že míček skončí v zadní části kurtu v opačném rohu.
56. Jeden přímý úder, jeden boast, potom příčná úder.
57. Hráč zahraje přímý úder tak, aby po odrazu od přední stěny nejprve dopadl na zadní skleněnou stěnu a dále odehraje jeden úder napříč kurtem tak, že míček skončí v zadní části kurtu v opačném rohu.

Údery napříč kurtu - cvičení dvojic
58. A zahraje zezadu úder napříč kurtem, B zahraje úder napříč kurtem tak, aby bylo možno pokračovat ve výměně.
59. A zahraje úder napříč kurtem jakékoli délky, B odehraje také úder napříč kurtem.
60. A pošle krátký přímý úder, B úder napříč kurtem.
61. A zahraje boast, B odehraje úder napříč přes celou délku kurtu.
62. A zahraje boast, B zahraje přímý úder nebo úder napříč přes celou délku kurtu
63. Hráči začínají podáním, zahrají dva nebo více přímých úderů, potom úder napříč kurtem, dále stejný počet přímých úderů, potom opět úder napříč kurtem, atd.
64. Začíná se podáním, potom zahrají hráči úder napříč kurtem nebo přímý úder. Každý slabý úder by měl být odehrán volejem.
65. A podává nebo hraje úder napříč kurtem, B zahraje přímý úder, A zahraje boast, B napříč kurtem, atd.
66. Stejné cvičení jako v předchozím bodě, pouze po úderu napříč kurtem druhý hráč zahraje boast.
67. A podává nebo hraje úder napříč kurtem, B zahraje přímý úder, A zahraje boast, A hraje úder napříč kurtem.
68. Stejné cvičení jako v předchozím bodě, pouze po úderu napříč kurtem druhý hráč zahraje boast.
69. A podává a dále hraje pouze údery napříč kurtu. B hraje přímé údery.
70. A odehrává krátké údery odzadu, B hraje přímé údery nebo údery napříč kurtu.
71. A hraje krátké údery ze zadního rohu kurtu, B vrací míče na stranu hráče A přímými údery nebo údery napříč kurtu.
72. A hraje přímé údery nebo údery napříč kurtu, B odehrává boasty nebo přímé údery.

Údery napříč kurtu - kondiční cvičení
73. A zahraje dlouhé údery přímé nebo napříč kurtu. Ztrácí bod v tom případě, že se míček po odehrání odrazí od boční stěny před čarou podání. Boast zahraje pouze ze zadního rohu kurtu.
74. A hraje pouze údery napříč kurtem, B vrací jakýmkoli úderem.
75. Hráč může vyhrát výměnu pouze tehdy pokud je vítězný úder napříč kurtem.

Kraťasy

Základní poznámky
(a) Při odpalu je nutno strefit míček v nejvyšším bodě jeho výskoku.
(b) Na přední stěnu je nutno strefit míček co nejníže, aby neodskočil.
(c) Údery tohoto typu se nejlépe odehrávají z přední části kurtu.

Kraťasy - cvičení jednotlivce
76. Zahraje se lehký míč s vysokým odskokem, hráč se ho pokusí rychle odehrát. Dále se snaží odehrát přímý a potom šikmý úder napříč kurtem.

Přímé kraťasy - cvičení dvojic
77. A pošle míček zezadu tak, aby dopadl do přední části kurtu, B zahraje kraťas.
78. A podává, B odehraje krátký úder napříč kurtem, A zahraje kraťas.
79. A podává, B zahraje boast, A zahraje kraťas
80. Stejně jako předchozí bod, výměna pokračuje, pokud je to po kraťasu možné tím, že A zahraje krátký přímý úder.

Kraťasy napříč kurtem - cvičení dvojic
81. A hraje boast, B odehraje kraťas napříč kurtu, A se pokusí míček vybrat a zahrát boast tak, aby výměna mohla pokračovat.
82. A podává, B zahraje kraťas, A zakončí kraťasem napříč kurtu.
83. A podává, B zahraje boast, A kraťas napříč kurtem.
84. Stejně jako předchozí bod, výměna by měla pokračovat, pokud se podaří vybrat úder hráče A.

Boasty

Základní poznámky
(a) Míček by měl být trefen co nejblíže boční stěny tak, že dopadne v rohu na opačné straně kurtu blízko boční zdi.
(b) Alternativou úderu je boast, který se odrazí pouze dvakrát, druhý odraz na přední stěně je co nejblíže u podlahy.
(c) Obranný boast je hraný odzadu, útočný boast je většinou odehrán zepředu.

Boast - cvičení jednotlivců
85. Cvičení přímého úderu, ze kterého se zahraje boast.
86. Dva nebo více přímých úderů, potom boast, vybrat úder, dva nebo více přímých úderů na opačné straně kurtu, potom boast, atd.
87. Přímý úder z podávací čáry, boast, potom padáček, lehký přímý úder, boast, padáček, atd. Hráč se pohybuje z jedné strany kurtu na druhou.
88. Přímý úder z podávací čáry, boast, potom padáček, lehký úder napříč kurtem, boast, atd.
89. Cvičení boastů začíná nahozeným míčkem.
* Míček se nahodí na boční stěnu, zahraje se boast.
* Míček se nahodí tak, že se nejprve odrazí o zadní stěnu, potom o boční stěnu, potom se zahraje boast.
* Míček nahodit tak, že se nejprve odrazí od boční stěny, potom od zadní stěny, potom zahrát boast.
Cvičení se opakuje na obou stranách kurtu.


Cvičení boastů ve dvojici
90. A hraje boasty ze zadní části kurtu, B hraje úderynapříč kurtu. Dá se zvyšovat rychlost výměn a přesnost úderů. Také lze měnit délku úderů.
91. A hraje boast ze zadní části kurtu, B hraje forhendy nebo bekhendy na přímo přes celou délku kurtu.
92. A hraje boast ze zadní části kurtu, B hraje přímé údery nebo údery napříč kurtu.
93. Začíná se podáním, zahrají se dva nebo tři přímé údery, potom boast, potom stejný počet úderů na opačné straně kurtu.
94. Začíná se podáním, jeden nebo oba hráči hrají nahodile boasty a přímé údery. Stejné cvičení se opakuje na opačné straně kurtu.
95. A hraje boasty, B padáčky, A zahraje boast, B zahraje přímý úder, A zahraje boast, atd. Po 10 - 20 úderech se změní strana kurtu.
96. A hraje forhendem nebo bekhendem boasty, B hraje padáčky nebo přímé údery.
97. A podává nebo hraje údery napříč kurtu, B odehraje přímý úder, A zahraje boast, B úder napříč kurtem, atd.
98. Stejně jako předchozí bod, pouze místo přímých úderů se hrají boasty.
99. A podává nebo hraje přímý úder napříč kurtem, B zahraje přímý úder, A zahraje boast nebo přímý úder, B zahraje úder napříč kurtem nebo boast odehraný z přímého úderu.
100. A podává nebo zahraje úder napříč kurtem, B odehrává přímé údery A zahraje přímý úder, B boast, A úder napříč kurtem, atd.
101. Cvičení stejné jako v předchozím bodě, pouze místo prvního přímého úderu se zahraje boast.
102. A hraje z přední části kurtu úder napříč kurtem, B odehraje přímý úder, ten doběhne a zahraje boast.
103. A podává nebo zahraje přímý úder, B zahraje boast, A padáček, B přímý úder, atd.
104. A podává nebo hraje přímý úder, B hraje boast, A přímý úder, B přímý úder, A boast, atd.
105. A podává nebo hraje přímý úder, B boast, A padáček, B padáček, A přímý úder, B boast, atd.
106. A podává nebo hraje přímý úder, B boast, A padáček, B úder napříč kurtem, A boast, atd.
107. A podává nebo hraje úder napříč kurtem, B boast, A padáček, B úder napříč kurtem, A boast, atd.
108. A podává nebo hraje úder napříč kurtem, B zahraje boast, A padáček, B hraje úder napříč kurtem, A hraje přímý úder, B boast, atd.
109. A podává nebo hraje úder napříč kurtem, B zahraje boast, A hraje přímý úder nebo úder napříč kurtem, B hraje přímý úder, A hraje boast, atd.
110. A podává nebo hraje úder napříč přes celou délku kurtu, B zahraje boast, A zahraje krátký úder napříč kurtem, B boast, A hraje úder napříč přes celou délku kurtu.
111. A zahraje jakýkoli úder zezadu nebo úder do opačného rohu kurtu, B vrátí míček do zadní části kurtu na polovinu hráče A přímým úderem nebo úderem napříč kurtem.
112. A zahraje jakýkoli úder ze zadní části kurtu, B zahraje přímý úder.

Cvičení boastů ve trojici
113. A hraje údery napříč kurtem, B a C se mění při odehrávání boastů. Po odehrání úderu se hráč přesune na T.
114. A odehrává z T údery forhendem a bekhendem, B odehrává boasty bekhendem, C hraje boasty forhendem.
115. A hraje bekhendem přímé údery z přední části kurtu, B hraje forhendem přímé údery ze předu, C hraje forhendem nebo bekhendem boasty ze zadní části kurtu.

Boasty - kondiční hra
116. A hraje pouze přímé údery a boasty, B hraje normální hru
117. Hraje se normální hra, jsou všem stanoveny pouze dvě oblasti, odkud je možno odpálit míček. Oblasti jsou:
* Prostor o rozměrech podávacího čtverce v přední části kurtu směrem k čelní stěně
* Prostor o rozměrech podávacího čtverce v zadní části kurtu směrem k zadní stěně

Padáčky

Základní poznámky
(a) Při menších zkušenostech hráčů je nejlépe odehrávat padáčky z krátkých míčů, protože je nutno cvičit přesnost úderů.
(b) Zkušenější hráči mohou odehrávat padáčky z jakéhokoli místa kurtu.
(c) V ideálním případě má míček zasáhnout nejprve čelní stěnu, potom boční stěnu blízko podlahy nebo dopadnout do rohu kurtu.
(d) Přímý padáček je efektivní, pokud dlouho neletí a co nejméně odskočí.

Přímé padáčky - cvičení jednotlivců
118. Odehraje se lehký přímý úder, odehraje se padáček, který dopadne do přední části kurtu a druhý, který dopadne k boční zdi.
119. Pošle se úder na pření stěnu tak, aby se po odskoku odrazil I o boční stěnu, potom se odehraje padáček.
120. Zahrají se dva nebo více přímých dlouhých úderů, potom padáček zpoza čáry podání.

Přímé padáčky - cvičení ve dvojici
121. Oba hráči jsou v přední části kurtu. A pošle míček na přední stěnu, hráč B, který stojí úplně vpředu odehraje padáček. Pokud je to možné, A se snaží úder vybrat a pokračovat ve výměně.
122. A odehrává 100 přímých úderů z přední části kurtu, B odehrává přímé padáčky nebo padáčky z voleje. Počítají se chyby, kterých by mělo být méně než 10 za celou výměnu.
123. A podává, B zahraje boast, A zahraje padáček a ukončí výměnu
124. A podává, B zahraje boast, A zahraje padáček, B zahraje padáček, A zahraje padáček, atd. Oba hráči se po odehrání úderu přesunou na střed kurtu.
125. A podává nebo hraje přímý úder, B hraje boast, A padáček, B přímý úder, A padáček, B přímý úder, atd.
126. A podává nebo hraje přímý úder, B hraje boast, A padáček, B boast, A padáček, B padáček, A přímý úder, B boast, atd.
127. A podává nebo hraje přímý úder, B hraje boast, A padáček, B odehraje přímý úder, A přímý úder, B boast, A padáček, atd.
128. A podává nebo hraje přímý úder, B hraje boast, A padáček, B padáček, A přímý úder, B přímý úder, A boast, B padáček, A padáček, atd.
129. A odehraje boast ze zadní části kurtu, B hraje padáček, ten opět odehraje přímým úderem, A zahraje boast, atd.
130. A zahraje přímé údery zepředu, B hraje přímé padáčky ze zadní části kurtu.
131. A hraje přímý úder nebo úder napříč kurtem z přední části kurtu, B hraje padáčky ze zadní části kurtu.
132. A podává nebo hraje přímý úder, B hraje boast, A padáček, B hraje úder napříč kurtem nebo přímý úder, A hraje boast, atd.
133. A hraje jakýkoli krátký úder ze zadní čtvrtiny kurtu, B vrátí míček na stranu hráče A do zadní části kurtu.
134. A hraje jakýkoli krátký úder ze zadní části kurtu, B hraje přímé údery.

Přímé padáčky, cvičení ve trojici
135. Hráči se střídají v odehrávání míčů, každý odehraje padáček.
136. A podává, B hraje boast, C, který čeká na T, odehrává padáček.
137. A na T odehrává přímý úder, B zahraje forhendem nebo bekhendem jakýkoli krátký úder, C z bekhendové strany hraje to samé.
138. Při cvičení se používají dva míčky. A na T hraje přímé údery, B a C hrají odzadu, každý ze své strany kurtu padáčky.
139. A na T odehrává přímé údery nebo údery napříč kurtem, B a C odehrávají ze zadní části kurtu přímé padáčky.

Přímé padáčky - kondiční cvičení
140. Hráč může vyhrát výměnu pouze tehdy, pokud je zakončena padáčkem.
141. Jeden nebo oba hráči musí po toastu vždy odehrát padáček. Pokud hráč takto neodehraje, ztrácí bod.
142. Všechny údery kromě podání jsou odehrávány z přední části kurtu.
143. Hráč získá bod navíc, pokud výměnu za vítězně zakončí přímým padáčkem.

Padáčky napříč kurtem, padáčky s opačným směrem letu, padáčky přes roh kurtu

Základní poznámky
(a) Padáček napříč kurtem se musí nejprve odrazit od přední stěny, potom od boční stěny blízko podlahy. Úder je efektivní pokud je zahrán přesně. Pokud je odehrán špatně, dopadne přímo do středu hřiště.
(b) Padáček s opačným směrem letu se po odehrání nejprve odrazí od opačné stěny a následně dopadne na čelní stěnu a od ní se opět odrazí.
(c) Padáček přes roh kurtu je boast, který je odehraný blízko čelní stěny.

Následující cvičení jsou především vhodné pro výše popsané údery, ale lze takto cvičit i přímé padáčky.

Cvičení jednotlivců
144. Poslat lehký přímý úder, potom padáček napříč kurtem nebo krátký padáček přes roh kurtu.
145. Poslat úder o přední stěnu, který se odrazí na boční stěnu, dále padáček napříč kurtem, padáček s opačným směrem letu nebo padáček přes roh kurtu.
146. Tři dlouhé údery, dále padáček napříč kurtem odehraný ze zadní části kurtu nebo padáček s opačným směrem letu.
147. Stojí se před čárou podání, trefí se nejprve přední stěna, potom boční stěna, dále opět boční stěna a zase čelní stěna. Údery musí být směřovány co nejblíže k rohu kurtu.

Cvičení dvojic
148. A odehraje lehký přímý úder zezadu, B který stojí na T odehraje Padáček napříč kurtem, padáček s opačným směrem letu nebo krátký padáček přes roh kurtu.
149. A hraje přímý úder, B zahrává padáček napříč kurtem a pokračuje ve výměně.
150. A hraje úder napříč kurtem, B odehraje padáček napříč kurtem nebo padáček s opačným směrem letu.
151. A podává, B hraje boast, A hraje padáček napříč kurtem, B hraje přímý úder, A boast, atd.
152. A pošle přímý úder z přední části kurtu, B padáček přes roh kurtu.
153. A podává, B hraje boast, A padáček přes roh kurtu, B přímý úder, A boast, atd.
154. A podává, B hraje boast, A padáček přes roh kurtu, B padáček přes roh kurtu, A padáček přes roh kurtu, atd.
155. A zahraje dlouhý úder napříč kurtem, B odehraje boast, A krátký úder napříč kurtem, B padáček přes roh kurtu.
156. A zahraje boast, B padáček, A padáček přes roh kurtu, B přímý úder, A zahraje boast, atd.
157. A hraje dlouhé nebo krátké údery, B boasty.

Kondiční cvičení
158. Hráč může získat bod pouze tehdy, pokud vítěznou výměnu ukončí Padáčkem napříč kurtem, padáčkem s opačným směrem letu nebo padáčkem přes roh kurtu.
159. Jeden nebo oba hráči musí po toastu odehrát krátký přímý úder.
160. Kromě podání je celá výměna hrána před čárou podání.
161. Hráč obdrží bod navíc, pokud vítěznou výměnu ukončí krátkým přímým úderem.

Loby

Loby forhendem a bekhendem

Základní poznámky
(a) Míček by měl trefit přední stěnu co nejvýše.
(b) Míček by měl po odrazu od přední stěny dopadnout do zadní části kurtu za čtverec podání tak, aby moc neodskočil a skončil na zadní stěně.
(c) Lob napříč kurtem musí být dostatečně vysoký, tak aby nešel zasáhnout volejem protihráče.
(d) Přímý lob by měl letět co nejblíž boční stěně.

Loby - cvičení jednotlivce
162. Poslat přímý úder, dále odehrát přímý lob tak, aby dopadl do zadní části kurtu.
163. Poslat přímý úder, z něj odehrát lob napříč kurtem.
164. Zahrát boast z přední části kurtu, dále zahrát přímý lob nebo lob napříč kurtem.
165. Zahrát boast z přední části kurtu, dále zahrát padáček, z něj přímý lob nebo lob napříč kurtem.
166. Boast, lob napříč kurtem, přímý úder, boast, lob napříč kurtem, atd.
167. Boast, přímý lob, přímý úder, boast, přímý lob, atd.

Loby - cvičení dvojic
168. A pošle přímý úder ze zadní části kurtu, B, který stojí na T odehraje přímý lob.
169. A odehraje krátký úder napříč kurtem, B hraje lob napříč kurtem.
170. A hraje boast odzadu, B hraje lob napříč kurtem.
171. A hraje boast, B přímý lob.
172. A hraje boast, B lob napříč kurtem nebo přímý lob.
173. A podává nebo hraje přímý úder, B hraje boast, A přímý lob, B přímý úder, A boast, B přímý lob, atd.
174. A podává nebo hraje přímý úder, B hraje boast, A lob napříč kurtem, B přímý úder, A boast, atd.
175. A podává nebo hraje přímý úder, B hraje boast, A přímý padáček, B přímý lob, A hraje boast, atd.
176. A podává nebo hraje přímý úder, B hraje boast, A přímý padáček, B hraje lob napříč kurtem, A přímý úder, B boast, atd.
177. A podává nebo hraje přímý úder, B hraje boast, A přímý padáček, B hraje přímý lob nebo lob napříč kurtem, A odehraje boast.
178. A podává nebo hraje přímý úder, B hraje boast, A padáček, B přímý lob nebo lob napříč kurtem, A přímý úder, B boast, atd.
179. A podává nebo hraje úder napříč kurtem, B odehraje boast, A padáček, B padáček, A lob napříč kurtem, B hraje boast, atd.
180. A podává nebo hraje přímý úder, B hraje boast, A padáček, B padáček, A hraje přímý lob nebo lob napříč kurtem, B hraje boast.

Loby - cvičení ve třech
181. A hraje přímý lob z T, B odehraje forhendem boast ze zadní části kurtu, C hraje bekhendem boast také ze zadní části kurtu.
182. A hraje lob napříč kurtem odehraný z přední části kurtu, B a C odehrávají míče boastem tak, že se po odehraném úderu vždy přesunou na T.
183. A stojí na T a pokouší se volejem odehrát loby napříč kurtem, které hraje B. Tyto údery odehraje C boastem.

Loby - kondiční cvičení
184. Hráč získá bod pouze tehdy, pokud vítěznou výměnu zakončí lobem.
185. Jeden hráč hraje pouze dlouhé údery, především loby.
186. Jeden nebo oba hráči musí po toastu hrát lob. Pokud se tak nestane, hráč přijde o bod.
187. Jeden nebo oba hráči musí po padáčku zahrát lob. Pokud se tak nestane, hráč přijde o bod.

Voleje

Dlouhé voleje

Základní poznámky
(a) Voleje by měly být odehrávány co nejblíže boční stěně
(b) Volej by měl letět blízko stěny a dopadnout do zadní části kurtu za podávací čtverec.
(c) První odraz míčku by měl být v prostoru za podávacím čtvercem.
(d) Druhý odraz by měl mít v blízkosti zadní stěny.
(e) Volej napříč kurtem by měl dopadnout v opačném rohu kurtu.

Dlouhé voleje - cvičení jednotlivce
188. Alternativně se hrají přímé údery a voleje.
189. Začíná se blízko přední zdi, odehrávají se voleje. Po šesti úderech hráč popostoupí dozadu a voleje opět opakuje.
190. Začíná se blízko přední zdi, hráč se přesune dozadu, jakmile míček mine podávací čtverec a po odehrání se vrací zpět.
191. Střídají se forhendové a bekhendové voleje.
192. Voleje se hrají dokola, jeden forhendový, jeden bekhendový, potom dva forhendové a dva bekhendové, atd. až do šesti úderů na každé straně.
193. Jeden nebo více přímých volejů, jeden volej napříč kurtem.
194. Začíná se blízko rohu čelní a boční zdi. Zahrává se volej forhendem směrem do rohu tak, že míček zasáhne nejprve boční a potom čelní stěnu a dále bekhend tak, že míček zasáhne nejprve čelní a potom boční stěnu. Odrazy musí být co nejblíže rohu.

Dlouhé voleje - cvičení dvojic
195. A posílá alternativně nízké a vysoké údery zezadu, B na T odehrává buď přímé údery nebo voleje.
196. A posílá vysoké přímé údery zezadu, B na T hraje přímé voleje. Údery se opakují.
197. A posílá ze zadní části kurtu vysoký úder napříč kurtem, B stojící na T odehrává přímé voleje. Střídají se forhendové a bekhendové údery.
198. A posílá přímý dlouhý míč ze zadní části kurtu, B hraje volej napříč kurtem. Oba hráči odehrávají střídavě forhendy a bekhendy.
199. A hraje přímý úder na forhend, B hraje přímý volej, A hraje napříč kurtem na bekhend, B odehraje bekhendem volej napříč kurtem do zadního rohu na forhendové straně hráče A.
200. A hraje buď přímé údery nebo údery napříč kurtem, B hraje pouze přímé voleje.
201. A hraje buď přímé údery nebo údery napříč kurtem, B hraje pouze voleje napříč kurtem.
202. A podává, B vrací vysokým úderem napříč kurtem, A hraje přímý volej.
203. A podává nebo hraje úder napříč kurtem, B hraje přímý úder nebo volej, A hraje boast, B napříč kurtem, A se pokusí ukončit výměnu přímým volejem. Pokud není možné volej zahrát, odehraje A normální přímý úder, B odehraje boast a výměna dále pokračuje.
204. A podává, B zahraje přímý volej nebo přímý úder, A zahraje přímý volej nebo přímý úder, B hraje boast, A vysoký úder napříč kurtem, B přímý volej nebo přímý úder.
205. Výměna hraná u boční zdi. Oba hráči se pokouší dostat dopředu odehráváním volejů.
206. A odehraje přímý vysoký úder, B hraje dlouhý nebo krátký volej, přičemž začíná vždy dlouhým volejem. Označí se oblast, kam mají dopadat krátké a dlouhé voleje. Každý hráč začíná s deseti body. Pokud jeho volej dopadne mimo označená území, ztrácí bod, pokud se volej odrazí v označeném území, hráč si bod připočítá.
207. A se postaví do zadní části kurtu na forhendovou stranu, B je také v zadní části kurtu na bekhendové straně. Oba hráči odehrávají voleje napříč kurtem. Hráč ztrácí bod, pokud se mu nepodaří zahrát volej, míček se dostane mimo kurt nebo se neodrazí na stranu protihráče.

Dlouhé voleje - cvičení ve trojici
208. Hráči se střídají. A zahraje přímý volej, posune se na T, kde se zařadí na konec fronty. Stejně učiní B a C , když na ně dojde řada. Cílem je výměna dlouhá 50 úderů.
209. A stojící na T hraje přímé voleje, B posílá vysoké přímé míče zezadu z forhendové strany, C posílá vysoké přímé míče zezadu z bekhendové strany.
210. A stojící na T hraje na jednu stranu dlouhé voleje, na druhou stanu krátké voleje. B odehrává ze zadní části kurtu z forhendové strany přímé míče, C hraje totéž z bekhendové strany.
211. A na T hraje na jedné straně přímé voleje, na druhé straně přímé údery. B a C odehrávají míče zezadu.
212. B a C hrají ze zadní části údery napříč kurtem, A stojící na T se snaží hru přerušit.

Dlouhé voleje - kondiční cvičení
213. První hráč musí hrát voleje tak, aby se míček nikdy nedostal na zadní stěnu, druhý hráč hraje dlouhé přímé údery.
214. Oba hráči hrají údery volejem, bod ztrácí ten, jehož odehraný míče se odrazí od boční stěny před čarou podání.

Krátké voleje a boasty z voleje

Základní poznámky
(a) Míček by měl být zasažen tak, aby zasáhl přední stěnu blízko podlahy nebo blízko rohu s boční stěnou.
(b) Přímý volej by měl být co nejrychlejší, aby oponent neměl možnost tento míček trefit.
(c) Voleje napříč kurtem jsou efektivní podle toho, na jakém místě je oponent. Volej je zahrán špatně, pokud dopadne do středu kurtu.
(d) Boast zahraný volejem by měl být zahrán na nejbližší boční stěnu, potom by měl zasáhnout přední stěnu co nejníže k podlaze a odrazit se v rohu co nejblíž k přední stěně.

Krátké voleje a boasty hrané volejem - cvičení jednotlivce
215. Zahraje se vysoký úder, z něj volej do rohu tak, aby tam míček skončil.
216. Vysoký úder, z něj volej napříč kurtem do předního rohu.
217. Vysoký úder, z něj boast zahraný z voleje.
218. Střídají se přímé údery a přímé krátké voleje, dále úder napříč kurtem nebo boast.
219. Dva nebo více dlouhých volejů, potom jeden krátký volej buď přímý, napříč kurtem nebo boast z voleje.

Krátké voleje a boasty hrané volejem - cvičení dvojic
220. A zahraje vysoký míč zezadu, B stojící na T zahraje krátký volej nebo boast.
221. A zahraje vysoký míč napříč kurtem B stojící na T hraje přímý krátký volej.
222. A pošle vysoký přímý míč, ze kterého B zahraje volej napříč kurtem.
223. A zahraje vysoký míč napříč kurtem, B hraje volej napříč kurtem.
224. A pošle vysoký míč zezadu, B odehrává dlouhé voleje, po čtvrtém úderu zahraje B úder napříč kurtem nebo krátký volej.
225. A hraje odzadu údery dlouhé nebo napříč kurtem, B odehrává dlouhými voleji, kterýkoli úder může ovšem zahrát jako úder napříč kurtem nebo krátký volej.
226. A hraje přímé údery zezadu, B vrací krátké nebo dlouhé přímé voleje. Míč se nesmí dotknout boční stěny.
227. A podává, B zahraje úder napříč kurtem, A se pokusí hru přerušit tak, že zahraje krátký volej do nejbližšího rohu.
228. A podává, výměna pokračuje údery podél stěny. Každý z hráčů se snaží hru přerušit krátkým přímým volejem.
229. A hraje krátký přímý úder nebo krátký volej zezadu. B na T musí úder zachytit a zahrát vysoký úder přímý nebo napříč kurtem ze kterého A zahraje volej.
230. A zahraje krátký úder, B hraje přímý úder nebo úder napříč kurtem. Výměna pokračuje tak dlouho, pokud A nezahraje vítězný úder. Potom se role hráčů vymění.
231. A podává nebo hraje úder napříč kurtem, B hraje přímý úder, A hraje boast, B hraje napříč kurtem, A se pokusí úder přerušit a zahrát krátký vítězný volej. Pokud se mu to nepodaří, výměna pokračuje.
232. A podává a hraje údery podél zdi. B se pokouší hru přerušit a zahrát vítězný krátký volej napříč kurtem. Pokud tento úder není vítězný, hra pokračuje na druhé straně kurtu.
233. A hraje krátké voleje nebo jakýkoli jiný krátký úder. B vrací úder na stranu hráče A přímým rychlým úderem, úderem napříč kurtem nebo lobem.
234. A hraje krátké voleje nebo jakýkoli jiný krátký úder. B odehrává přímý rychlý úder nebo lob.

Krátké voleje - cvičení ve třech
235. A stojící na T hraje střídavě forhendem nebo bekhendem krátké přímé voleje. B a C hrají vysoké přímé údery každý ze svojí strany zezadu. A se musí trefit do předem stanovené oblasti.
236. A stojící na T hraje na jednu stranu krátký volej, na druhou stranu dlouhý volej. B a C odehrávají míče každý ze svojí strany zezadu. Hraje se 50 až 100 úderů, potom A změní strany pro dlouhý a krátký volej.

Krátké voleje a boast hraný volejem - kondiční cvičení
237. Hráči mohou získat vítězný bod pouze tehdy, pokud je výměna ukončena krátkým volejem nebo boastem odehraným z voleje.
238. Hráč může získat při výměně bod navíc, pokud je výměna ukončena krátkým volejem nebo boastem odehraným z voleje.
239. Hráči hrají pouze na omezeném prostoru, jako například pruh u zadní stěny o šířce podávacího čtverce.

Cvičení kondice
Většina popsaných cvičení je vhodná pro zlepšení rychlosti, výdrže a kontroly míče.
Pro zvýšení účinnosti cvičení lze používat systém ztráty "života" při chybě. Při nasbírání určitého počtu těchto trestných bodů musí hráč udělat nějaké cvičení, jako např. několik běhů sprintem.

Některá cvičení zlepšují pohyb po kurtu. Jako příklad lze uvést:
(a) Pohyb dopředu za účelem zasažení míče - cvičení č. 127
(b) Pohyb ze strany na stranu - cvičení č. 44
(c) Pohyb dopředu a zpět - cvičení č. 97
(d) Změna směru - cvičení č. 244

Cvičení jednoho hráče
V těchto cvičeních se jeden hráč pohybuje, druhý (A) zůstává na svém místě.
240. A hraje boast ze zadní pozice, B hraje úder napříč kurtem nebo lob, A hraje přímý úder, B hraje přímý úder, A hraje boast, atd.
241. B hraje boast, A padáček, B padáček, A úder napříč kurtem, B boast, atd.
242. B hraje boast, A padáček, B padáček, A hraje přímo nebo úder napříč kurtem, B hraje boast, atd.
243. A hraje boast, B hraje úder napříč kurtem, A přímý padáček, B hraje přímý úder, A hraje boast, atd.
244. A hraje jakýkoli krátký úder, B vrátí míč úderem nebo lobem.
245. A hraje vysoký úder napříč kurtem, B odehraje volej napříč kurtem, A hraje vysoký přímý úder, B přímý volej.
246. A hraje dlouhý úder napříč kurtem, B hraje boast, A krátký míč napříč kurtem, B hraje boast.

Následující cvičení předpokládá malý pohyb hráče A a velký pohyb hráče B.
247. A hraje přímý úder, B hraje boast, A hraje padáček, B hraje boast
248. A hraje přímý úder nebo úder napříč kurtem, B hraje boast.
249. A hraje přímý úder nebo padáček, B hraje boast.
250. A hraje jakýkoli krátký úder, B hraje přímé údery.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář